Kronika historie

9. dubna 2006 v 19:59 | Roxy |  Vampirismus

Hrozivá historie

Toto tedy praví legendy. Nyní ale už přejděme na faktičtější půdu - nahlédněme do starých kronik, co o upírech hovoří ony. Pro zajímavost uvedu dva záznamy z kroniky českého kronikáře opata Neplacha. Zápisy pocházejí ze 14. století a možná mohou vyvolat úsměv formou, jakou jsou psány, ale jádro je zcela určitě pravdivé:
Roku 1336 zemřel míli cesty od Kadaně v Čechách ve vsi Blově pastýř nějaký, jménem Myslata. Každou noc vstával z hrobu a chodil po okolních vsech, lidi děsil a dávil a k nim mluvil. Kohokoliv v noci jménem zavolal, v osmi dnech zemřel. Když ho pak vykopali, chtějíce jej spálit, byl nadut krví jako měch a strašlivě řval. Naložen byv na vůz, stahoval a skrčoval nohy jako živý. Když byl položen ne oheň, jeden z přístojících popadl kůl a vrazil jej do něho. Tu Myslata pronesl hrobovým hlasem: "Velice jste mi tím uškodili", a vzápětí z něj vyhrkla krev jako z nějaké nádoby. Když ho spálili, všecko zlé přestalo.
Roku 1344 zemřela v Levíně žena hrnčíře Ducháče, jménem Brodka. Hned po pohřbu vstávala z hrobu, mnohé lidi dávila a po každém skákala. Když byla probita třemi olšovými kůly, krev z ní tak velmi tekla jako z hovada nějakého. Předtím spolkla svůj šlojíř až do polovice, a když se z úst vytáhl, byl všecek krvavý. Byvši probita, vždy ještě z hrobu vstávala a lidi hubila. Měla tedy být spálena, ale hranici nemohli nikterak zanítit, až jim staré ženy poradily, aby užili k zážehu šindele ze střechy kostelní. Jakmile shořela, přestala lidi trápit.
Fakta
Ověřené dokumenty
Podobných případů bychom ve starých písemnostech nalezli velmi mnoho. Problémem je, že je sporné, zda mají také faktickou hodnotu, a když ano, tak do jaké míry. Proto se jimi nebudeme zabývat nijak vážně. Existují však i úřední dokumenty, které jev upírství potvrzují a které už nelze brát jen tak na lehkou váhu. Jsou totiž sepsány a podepsány soudci, lékaři nebo vojáky, kteří jakožto úřední osoby pohlíželi na svět realisticky a ve spisech nic nepřikrášlovali ani nepřidávali. Právě takovéto osoby bývaly pověřeny zprávy o upírech zkoumat, a na základě toho vyhotovili listiny, o nichž si teď povíme.
Zajímavý případ se stal v roce 1725 ve vesnici Kisilovy v Uhrách. Asi tři týdny po pohřbu jistého Petra Plogojoviče onemocnělo náhle ve vesnici několik osob. V osmi dnech zemřelo devět osob, starých i mladých, a to po krátké jedno- či dvoudenní nemoci. Všichni na smrtelné loži vypověděli, že příčinou jejich smrti je Plogojovič, který k nim v noci přišel jako upír, lehl si na ně, stiskl jim hrdlo a vysál jim krev. Aby bylo zabráněno dalšímu neštěstí, rozhodli se občané otevřít Plogojovičův hrob a mrtvolu spálit. Obrátili se proto na císařského místodržitele a na místního faráře, aby jim k tomu udělili povolení. Ti se zpočátku zdráhali, ale když jim vesničané pohrozili, že opustí vesnici a usadí se jinde, postoupili nakonec celou záležitost soudnímu dvoru do Bělehradu, odkud byli do vesnice vysláni dva úředníci. Komise dala otevřít hroby všech, kteří zemřeli v posledních šesti týdnech. Když otevřeli hrob Plogojoviče, nalezli jej s otevřenýma očima, s přirozenou barvou obličeje a bez nejmenšího mrtvolného zápachu. K nálezu byl proto přivolán ještě císařský důstojník z Gradišky, který do úředního protokolu uvedl následující:
...odebral jsem se v průvodu popa z Gradišky do jmenované obce Kisilovy, abych prohlédl již vykopané tělo Petra Plogojoviče a podle skutečné pravdy jsem zjistil toto: Předně nebylo tu ani stopy onoho zápachu, jaký pociťujeme z hrobu a z těla mrtvého. Tělo, jehož nos byl pouze trochu splasklý, bylo zcela čerstvé, vlasy, vousy i nehty, když předtím staré vypadaly, byly znovu narostlé, stará kůže, která byla poněkud bělavá, se oloupala a novou bylo pod ní viděti. Obličej, ruce i nohy a vůbec celé tělo bylo takové, že za života nemohlo lépe vypadati. V jeho ústech jsem spatřil - ne bez úžasu - trochu čerstvé krve, kterou vysál podle všeobecných výroků z těch, jež připravil o život - sumou byly tu všechny známky, jaké takoví lidé, jako již shora pověděno, mají míti. Když tedy pop i já jsme spatřili toto divadlo, přičemž lid byl stále rozčilenější a také poděšenější, připravili všichni poddaní rychle kůl, který zahrotili, přiložili jej mrtvému tělu na srdce, aby bylo probodeno, a při probodení nejen že se mnoho krve ukázalo z úst a uší, a sice krve zcela čerstvé, nýbrž objevily se ještě jiné pusté známky, kterých z respektu pomíjím. Potom zmíněné tělo podle zvyku spálili na popel, což vysoce slavnému úřadu oznamuji a zároveň oddaně a nejposlušněji prosím, aby, kdyby se tu byla stala nějaká chyba, nebyla přičtena mně, nýbrž lidu, který byl strachem jako bez sebe.
Doba, o které se hovoří, je doba, kdy Evropu doslova zachvátila vlna upírství. Úřady se k věci nestavěly vůbec laxně, důkazem toho je, že byly ustanoveny mnohé komise pověřené zkoumáním zpráv o upírech a případně zásahem. Častým exhumacím byli přítomni lékaři, kteří byli pověřeni vyhotovením protokolu o zásahu.
Fakta
Visum et repertum
Jedním z nejlépe zdokumentovaných, nejznámějších a zároveň nejzáhadnějších je případ z vesnice Medvědija v Srbsku, o kterém se zachoval úřední dokument, který budu citovat. Název zní "VISUM ET REPERTUM stran tak zvaných upírů, čili vysávačů krve v Medvědiji v Srbsku na turecké hranici 1.ledna 1732."
Na opětná udání, že ve vesnici Medvědija v Srbsku tak zvaní upíři mnoho osob bídně sprovodili ze světa vysávavše jim krev, byl jsem na rozkaz zdejšího vrchního velitelství spolu s pány důstojníky a dvěma vojenskými ranhojiči k tomu ustanovenými vyslán, abych věc podrobně vyšetřil. Vyšetřování toto konali jsme za přítomnosti velitele setniny hajduků, kapitána Goršice Hadnaka barjaktara a starších hajducké vesnice. Tito, byvše vyslechnuti, udali jednohlasně, že asi před pěti lety jeden tamní hajduk, jménem Arnold Paole, který si pádem z vozu zlomil vaz, za svého života často vypravoval, že byl za svého pobytu u Gosovu v tureckém Srbsku často velmi prudce soužen upírem a že teprve, když pojedl hlíny z hrobu takového upíra a potřel se jeho krví, byl jeho pronásledování zbaven.
Zmínění hajduci vypověděli dále toto:
1. Dvacet až třicet dní po smrti uvedeného Arnolda Paola stěžovali si někteří obyvatelé vesnice, že jsou v noci krutě trýzněni; z nich pak skutečně čtyři osoby zemřely. Aby tomu zlu učinili přítrž, vykopali zmíněného Arnolda Paola asi za čtyřicet dní po jeho smrti z hrobu a shledali, že jeho mrtvola jest úplně neporušená, že mu tekla zcela čerstvá krev z očí, uší a nosu, že rubáš a prostěradlo v rakvi byly veskrze zkrvavené atd. Poněvadž z toho poznali, že zde běží o skutečného upíra, probodli mu podle obyčeje srdce špičatým kůlem, přičemž
2. vydal zcela dobře slyšitelné steny a vyšla z něho hojnost čerstvé krve. Spálili tudíž mrtvolu ještě téhož dne a popel hodili do hrobu. Všichni, kdož byli upírem usmrceni, stali prý se rovněž upíry. Vykopali proto svrchu zmíněné čtyři osoby z hrobu, vyšetřili je stejným způsobem, propíchli jim srdce kůly a spálili je rovněž na popel. K tomu připojili svědci, že Arnold Paole útočil též na dobytčata a vysával jim krev. Poněvadž pak
3. lidé požili z těchto dobytčat maso, ukázalo se brzy, že jsou v obci noví upíři, a skutečně v době tří měsíců zemřelo sedmnáct mladých i starších osob, a to většinou bez předchozí nemoci ve dvou až třech dnech. Při tom hlásil
4. hajduk Jovíra, že jeho snacha Stanjoska před patnácti dny se odebrala svěží a zdráva na lůžko, o půlnoci však se strašným křikem za velkého zděšení naříkala, že syn hajduka, jménem Miloe, zemřelý před čtyřmi nedělemi, ji rdousil, a že cítí velkou bolest na prsou. Od té doby chřadla, až osmého dne zemřela.
Potud vypověděli svědci. V úředním spisu se pokračuje dále:
Ještě téhož dne odpoledne odebrali jsme se v průvodu uvedených hajduků na hřbitov, abychom dali otevříti hroby, podle udání podezřelé, a plníce vysoký rozkaz, prohlédli mrtvoly v nich pohřbené. Při tom se ukázalo podle výsledků pitvy toto:
1. Mrtvola ženy jménem Stana, dvacetileté, která zemřela před třemi měsíci po třídenní nemoci, byla úplně neporušená, bez veškeré stopy hniloby. Po otevření mrtvoly se ukázalo in cavitae pectoris množství čerstvé krve. Cévy, a to arterie i veny, nebyly naplněny sraženou krví, nýbrž byla v nich nalezena právě tak, jako v plicích, játrech, žaludku a ostatních vnitřnostech, čerstvá a tekutá krev, jako u zdravého člověka. Na nohou a rukou byly nalezeny čerstvě narostlé nehty a čerstvá kůže.
2. Mrtvola ženy, jménem Milica, asi šedesátileté, zemřelé po tříměsíční chorobě a před devadesáti dny pohřbené. V dutině prsní bylo nalezeno mnoho tekuté krve. Vnitřnosti byly v témže stavu, jako pod číslem 1. Při pitvě mrtvoly vyslovili všichni přítomní hajduci podiv nad otylostí zemřelé, kterou všeobecně od mládí znali jako velmi hubenou a vyzáblou, takže její otylost nastala až po smrti. Stala se upírem, poněvadž jedla maso z ovcí, zahubených upíry.
3. Osmileté dítě, ležící v hrobě již devadesát dní, bylo shledáno zcela ve "stavu upírském".
4. Mrtvola šestnáctiletého syna hajduka, jménem Miloe, pohřbená před devíti nedělemi po třídenní nemoci, se podobala ve všem ostatním upírům.
5. Totéž bylo shledáno u sedmnáctiletého syna hajduka, jménem Jáchym, jenž zemřel po třídenní nemoci a byl v hrobě osm neděl a čtyři dny.
6. U mrtvoly ženy, jménem Ruša, pohřbené před šesti nedělemi po desetidenní nemoci, bylo nalezeno velké množství čerstvé, tekuté krve nejen v dutině prsní, nýbrž též in fundo ventriculi. Totéž bylo shledáno u jejího dítěte, pohřbeného před pěti nedělemi ve věku osmnácti dnů.
7. Mrtvola desetiletého děvčete, zemřelého před dvěma měsíci, byla shledána zcela ve "stavu upírském". V dutině prsní měla mnoho čerstvé krve.
8. Vykopané mrtvoly jisté ženy hajdukovy, zemřelé před sedmi nedělemi, a jejího, před jednadvaceti dny zemřelého děcka byly nalezeny v pokročilém stupni hniloby, ač byly pohřbeny v téže půdě a v přímé blízkosti ostatních otevřených hrobů.
9. Mrtvola třiadvacetiletého sluhy jistého hajduckého desátníka, jménem Rhade, pohřbená před pěti nedělemi, byla nalezena rovněž v pokročilém stupni hniloby.
10. Totéž bylo shledáno u ženy zdejšího barjaktara, zemřelé před pěti nedělemi, a jejího dítěte.
11. Mrtvola šedesátiletého hajduka Stanka, zemřelého před šesti nedělemi, byla nalezena neporušená, bez stopy hniloby s množstvím čerstvé krve.
12. Rovněž ve "stavu upírském" byla nalezena mrtvola dvacetipětiletého hajduka Milca, zemřelého před šesti nedělemi.
13. Stanjoska, dvacetiletá žena hajdukova, zemřelá před osmnácti dny po třídenní nemoci, byla nalezena v obličeji úplně červená a živé barvy; je to táž, která byla - jak svrchu vylíčeno - zemřelým synem hajduka Miloem o půlnoci rdoušena. Na pravé straně pod uchem měla dlouhé, krví podlité místo. Při otevření rakve proudila jí z nosu čerstvá krev, jakož byla nalezena i v dutině prsní. Též její vnitřnosti byly neporušené.
Po vykonané prohlídce byly mrtvolám, u nichž byly shledány příznaky upírství, přítomnými cikány zutínány hlavy a s jejich těly spáleny, popel byl pak vržen do řeky. Ostatní mrtvoly byly vloženy zase do svých hrobů.
Actum ut supra.
Jan Flickinger v.r., plukovní ranhojič slavného pěšího pluku z Fürstenbuchu
Jan Jindřich Siegell v.r., ranhojič slavného morulského pluku
Jan Bedřich Baumgartner v.r., ranhojič téhož pluku
Dole podepsaní potvrzujeme, že vše, co plukovní ranhojič slavného pluku Fürstenbuchova se svými oběma pomocníky stran svrchu uvedených upírů zjistil, ve všem souhlasí s pravdou, že vyšetřování se konalo v naší přítomnosti a bylo námi řádně zkoumáno.
Na důkaz toho naše vlastnoruční podpisy.
Büttner v.r., podplukovník slavného pluku Alexandrova
J.H.von Lindenels v.r., praporčík téhož pluku
V Bělehradě 26.ledna 1732
Tyto protokoly jsou bezesporu velmi zajímavé stejně tak jako kontroverzní. Objevily se pokusy vysvětlit popisované události racionálně, ale žádný z nich nezněl dostatečně věrohodně, jelikož nevysvětloval všechny aspekty daného jevu. Někteří lékaři se domnívali, že epidemie upírství v letech 1720-1735 způsobila nějaká nemoc. Otázkou je, jaká. Např. co se týče nesrážení krve - to může být projevem infekce či otravy, může to ale také být samostatná choroba, jako např. hemofilie, hematogická purpura apod. Při těchto nemocech nastává krvácení jak do tkání, tak ze sliznic, z nosu a úst. Avšak srážlivost, ovlivněna těmito faktory, je prodloužena z obvyklých několika sekund na několik minut, ne však více. V žádném případě nemohou uvedené nemoci zapříčinit to, že by se krev nesrážela po dobu několika měsíců. Z pohledu dnešní medicíny je to zkrátka nemožné - a přesto se to stalo. Další věcí, kterou nelze s dosud dosaženými znalostmi vysvětlit, je fakt, že těla nepodlehla hnilobě a uchovala si naprosto čerstvý vzhled. Jakékoli vysvětlení, které by operovalo s přirozenou mumifikací (tj. mumifikací způsobenou půdními podmínkami), by bylo scestné, jelikož - jak je v protokolu uvedeno - v těsné blízkosti nerozložených těl ležely mrtvoly zcela v rozkladu, a ještě navíc mnohé z těchto mrtvol byly v půdě mnohem (až 4x) kratší dobu, než mrtvoly nerozložené. Podobný jev - mrtvé tělo nepodléhající hnilobě - můžeme pozorovat i u mnoha svatých, ani u nich však nikdo nedospěl k nějakému vysvětlujícímu závěru.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kovi Kovi | E-mail | 11. května 2006 v 18:03 | Reagovat

To o té nemoci může být částečně pravda ale kaj vysvětlíte to z mrtvých vztání?

2 Tesa Tesa | E-mail | 13. července 2006 v 16:45 | Reagovat

jak můžu proboha ještě věřit, že upíři stále existují (pokud někdy), když je v tak velkém množství lidé hubili?

3 Rebellia Rebellia | Web | 25. srpna 2006 v 13:43 | Reagovat

Já dávám zapravdu oběma nahoře,páč se mi moc nechce na upíry věřit,ale je fakt,že se to nedá vysvětlit.A kdybych tomu měla věřit,musela bych to na vlastní kůži zažít.Ale to by si zase o mně mysleli,že jsem cvok xD Sakra!!!Sem se do toho zase zamotala xD Prostě...Vy,kteří chápete,o čem to píšu,mě chápejte,zbytek ať se mě snaží pochopit.Tak,to je lepší xD

4 Hawran Hawran | E-mail | 7. listopadu 2006 v 15:59 | Reagovat

Podle jedné teorie dělají upiří (pokud teda na ně věřite) všechno  pro to aby mi lidé si onich mysleli, že jsou jen postavami z legend a mýtů. Dokonce "prý" sami vydávají knížky s tou to tématikou, kde pouštějí častečně pravdivé informace ze svého světa, aby tím ještě více zmatli smrtelníky, Jejich základním kodexem je Maškaráda - neboli naprosté utajení, na tom to základním kameni své existence "pry" vydali RPG hru, která je po celém světě známá pod jménem Vampire: the masquerade, kde pod rouškou zábavné hry jsou zděleny pravdivé informace, čímž je zajištěno to, že pokud někdo ze smrtelníků příjde na ty to informace někde jinde už muje nikdo nebude věřit, neboť jen každy mávne rukou a vysmějesemu, že cituje věci, které někdo vymyslel do té báječné hry na upíry...

Ale stejně ti kteří nevěří si po přečtení budou jen myslet, že další pošuk z netu zde sdělil své psychodelické představy... a možná je to tak dobře

5 fasib fasib | E-mail | Web | 6. února 2007 v 18:08 | Reagovat

<a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/fringtone-ringtone-some15.html >ringtojne reggae ringtone</a><br><a href= http://7135v205list.tripod.com/nokia6270-korea-iz.html >columbia toke iz</a><br><a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/ringtone-sv550-wire.html >sv550 rate script</a><br><a href= http://repsdayunlock.tripod.com/9505-r225m-wanna.html >wanna 425</a><br><a href= http://t290ikyocerapla.tripod.com/regina-aac-suit.html >rjngtone regina</a><br><a href= http://uploadernewrinf.tripod.com/2600-mp3-ringtone-srpsk92.html >ringtone acmece mobile</a><br><a href= http://t290ikyocerapla.tripod.com/Sony-Ericsson-p900.html >mobile p900 intelius</a><br><a href= http://t290solocoverte.tripod.com/unlock-virus-premade.html >7370 telemarketing mobile</a><br><a href= http://memoryringtonme.tripod.com/nokia-training-polifoni59.html >phone arabic phone</a><br><a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/church-3365-philips.html >church 3200 8801</a><br>

6 fasib fasib | E-mail | Web | 6. února 2007 v 18:08 | Reagovat

<a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/fringtone-ringtone-some15.html >ringtojne reggae ringtone</a><br><a href= http://7135v205list.tripod.com/nokia6270-korea-iz.html >columbia toke iz</a><br><a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/ringtone-sv550-wire.html >sv550 rate script</a><br><a href= http://repsdayunlock.tripod.com/9505-r225m-wanna.html >wanna 425</a><br><a href= http://t290ikyocerapla.tripod.com/regina-aac-suit.html >rjngtone regina</a><br><a href= http://uploadernewrinf.tripod.com/2600-mp3-ringtone-srpsk92.html >ringtone acmece mobile</a><br><a href= http://t290ikyocerapla.tripod.com/Sony-Ericsson-p900.html >mobile p900 intelius</a><br><a href= http://t290solocoverte.tripod.com/unlock-virus-premade.html >7370 telemarketing mobile</a><br><a href= http://memoryringtonme.tripod.com/nokia-training-polifoni59.html >phone arabic phone</a><br><a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/church-3365-philips.html >church 3200 8801</a><br>

7 hanj hanj | E-mail | Web | 7. února 2007 v 17:00 | Reagovat

<a href= http://inuyashax427mad.tripod.com/sx420-arab-sonic.html >sx420 ringtone mobile</a><br><a href= http://inuyashax427mad.tripod.com/mobile-phone-shoulder-88.html >phone top s710a</a><br><a href= http://t290solocoverte.tripod.com/starbucks-hearts-sweet.html >sweet place</a><br><a href= http://t290solocoverte.tripod.com/milwaukee-ringtone-leat4.html >leather ringtone polifonicos</a><br><a href= http://ringtonehulkrin.tripod.com/hookup-sirius-mosquito.html >sirius 6230i</a><br><a href= http://reservationeirc.tripod.com/urban-i730-ringtone.html >200 mark nokia</a><br><a href= http://t290ikyocerapla.tripod.com/africa-3d-se44.html >3d laat africa</a><br><a href= http://repsdayunlock.tripod.com/lake-verge-market.html >canciones lake 6230i</a><br><a href= http://inuyashax427mad.tripod.com/expiration-gratisi-repo.html >split da</a><br><a href= http://inuyashax427mad.tripod.com/bono-ringtone-crazy.html >internal  Lg</a><br>

8 paul paul | E-mail | Web | 8. února 2007 v 20:55 | Reagovat

<a href= http://germant610ctux.tripod.com/orchestra-13-ringtpne.html >ringtpne ringtone 13</a><br><a href= http://usbt720iticketm.tripod.com/higher-herbal-bankruptc38.html >bankruptcy g4015 apples</a><br><a href= http://jukenprprocessi.tripod.com/index.html >ringtone clique ringtone</a><br><a href= http://dingtoneunlimit.tripod.com/ringtone-ring-sagem.html >sagem ringtone ringtone</a><br><a href= http://1260ringbtoneco.tripod.com/ricky-soccer-?????????86.html >surveillance ptcl</a><br><a href= http://ringtonevisionu.tripod.com/index.html >switchback ringtone ringtone</a><br><a href= http://albertadownlaod.tripod.com/denim-plug-ringtone.html >waverly ringtone check</a><br><a href= http://dingtoneunlimit.tripod.com/ringtone-pepe-japanese.html >gregorian vma japanese</a><br><a href= http://r9ngtonecommuni.tripod.com/ringtone-gear-demo.html >inuyasha descarcare sliver</a><br><a href= http://usbt720iticketm.tripod.com/necklace-others-certifi76.html >bishop sonyericsson tselfcare</a><br>

9 fasib fasib | E-mail | Web | 9. února 2007 v 15:57 | Reagovat

<a href= http://jukenprprocessi.tripod.com/ringtone-louisville-t10.html >ringtone lx350 louisville</a><br><a href= http://graphicinternal.tripod.com/ringtone-spring-honda.html >bolt weig ringtone</a><br><a href= http://1260ringbtoneco.tripod.com/portfolio-antonis-chirp.html >electronic paper antonis</a><br><a href= http://germant610ctux.tripod.com/nj-challenge-college.html >bibliography losing editing</a><br><a href= http://r9ngtonecommuni.tripod.com/ringtone-winston-z500v.html >z500v winston ringtone</a><br><a href= http://usbt720iticketm.tripod.com/scrimshaw-30-u8180.html >sensible  u8180</a><br><a href= http://albertadownlaod.tripod.com/ringtone-no-razor.html >6680 ringtone discography</a><br><a href= http://dingtoneunlimit.tripod.com/fma-irs-baking.html >k750 fma 2006</a><br><a href= http://r9ngtonecommuni.tripod.com/paperback-bratz-rington36.html >bratz spa</a><br><a href= http://dingtoneunlimit.tripod.com/sports-modest-refurbish86.html >gingtone mythology 70s</a><br>

10 nsfrt nsfrt | 15. února 2007 v 18:05 | Reagovat

NO asi maji všichni tak nějak pravdu. Drží se bokem a jen tam kde jsou války ..je to tak lepší...není tak nápadné když hodujou.Kdo ví jestli jsou nebo nejsou nikdo....myslím si....jen oni a možná pár vyvolených.Pravda je určitě někde uprostřed a lidem dobře skryta.

11 Cindy-Rin* Cindy-Rin* | 19. října 2008 v 20:10 | Reagovat

Podle mně upíři jsou ale nejde o nic ttakového jak se píše. Podle mně tejsou to krvelačné bestie. Kdyby tedy teď existovali proč nikdo  neřekne že ho něco kouslo? Bude to podle mně složitější než si člověk myslí a co se říká:)

12 carodejka carodejka | 31. ledna 2009 v 14:01 | Reagovat

ja na vsechno verim ale ne naduchi ale upiri a carodejky a cerna magie me fakt bere

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama